DISCLAIMER

disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website oefen.be dewelke wordt uitgebaat door "het Departement Onderwijs en Vorming" (DOV): De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de mevr. Micheline Scheys, secretaris-generaal van DOV gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Het is sterk aanbevolen deze voorwaarden aandachtig door te nemen alvorens deze website te gebruiken. Indien u niet akkoord zou gaan met de inhoud ervan verzoeken wij u vriendelijk ieder gebruik van deze website stop te zetten.

Via oefen.be worden alle oefeningen die werden gepost op de website klascement.net gratis aangeboden en zonder de noodzaak om in te loggen. Om die reden worden de oefeningen ter beschikking gesteld “zoals ze zijn” zonder enige garantie van welke aard ook. Het gebruik van deze website geschiedt dan ook op eigen risico en DOV aanvaardt voor zover als wettelijk toegestaan geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

DOV stelt alles in het werk om deze website onafgebroken beschikbaar te houden, maar het staat haar evident vrij om deze website stop te zetten dan wel bepaalde delen of functies toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Eventuele verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de privacy verklaring, hetgeen door u moet worden aanvaard indien u deze website wenst te gebruiken. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen tot de uitsluitende bevoegdheid horen van de rechtbanken van Brussel die enkel het Belgisch recht zullen toepassen, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaatrecht.